Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. начальника
Державної екологічної інспекції
у Херсонській області
від 21.06.2012р. № 441

Р Е Г Л А М Е Н Т
Державної екологічної інспекції
у Херсонській області

1. Загальні положення

1.1. Регламент Державної екологічної інспекції у Херсонській області (далі-Регламент) є нормативно – правовим документом, розробленим на основі чинного законодавства, який визначає організаційно-процедурні питання діяльності Державної екологічної інспекції у Херсонській області (далі – Держекоінспекція) для реалізації нею своїх повноважень.
1.2. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін і доповнень здійснюється наказами начальника Держекоінспекції.
1.3. Регламент Держекоінспекції набуває чинності з дня його затвердження.
1.4. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх працівників Держеконіспекції.
1.5. Держекоінспекція є територіальним органом Державної екологічної інспекції України, який діє у складі Держекоінспекції України і їй підпорядковується.
1.6. Держекоінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, емблему, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України; утримується за рахунок державного бюджету.
1.7. Чисельність державних службовців та працівників Держекоінспекції затверджує Голова Держекоінспекції України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держекоінспекції України.
1.8. Сруктура Держекоінспекції затверджується Головою Держекоінспекції України за погодженням із Міністром екології та природних ресурсів.
1.9. Штатний розпис та кошторис Держекоінспекції затверджуються Головою Держекоінспекції України.
1.10. Держекоінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, дорученнями Міністра екології та природних ресурсів, його першого заступника та заступника-керівника апарату, наказами Держекоінспекції України, дорученнями Голови Держекоінспекції України, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, іншими актами законодавства України, Положенням про Державну екологічну інспекцію у Херсонській області, затвердженим наказом Державної екологічної інспекції України від 12 грудня 2011 року № 136, цим Регламентом.
1.11. Інспекція в межах визначених повноважень – узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції до Держекоінспекції України щодо його вдосконалення;
– здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог природоохоронного законодавства.
1.12. Повноваження Держекоінспекції поширюються на територію Херсонській області, за винятком території та об’єктів, віднесених до зони діяльності Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря та Державної Азовської морської екологічної інспекції.

ІІ Організація роботи

Визначення повноважень керівництва та інших працівників Держекоінспекції

1. Держекоінспекцію очолює начальник, який за посадою є Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області . Його повноваження визначені Положенням про Державну екологічну інспекцію у Херсонській області затвердженим наказом Державної екологічної інспекції України від 12.12.2011 р. № 136.
2. Начальник Держеконспекції має двох заступників, у тому числі першого. Начальник Держекоінспекції розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
Перший заступник начальника, заступник начальника Держекоінспекції призначається на посаду Головою Державної екологічної інспекції України.
Перший заступник та заступник начальника Держекоінспекції за посадою є відповідно першим заступником та заступником Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області.
Розподіл обов’язків затверджується наказом начальника Держекоінспекції, в якому визначаються:
– перелік закріплених за відповідним заступником обов’язків, що випливають з покладених на Держеконіспекцію завдань та функцій;
– перелік структурних підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним заступником.
3. Структурні підрозділи Держекоінспекції здійснюють свої повноваження на підставі Положення про них, яке розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із заступником начальника Держекоінспекції відповідно до розподілу обов’язків, завідувачем юридичного сектору і затверджується начальником Держекоінспекції.
4. Керівників, спеціалістів структурних підрозділів Держекоінспекції призначає на посади і звільняє з посад начальник Держекоінспекції в установленому законом порядку.
Обов’язки керівника самостійного структурного підрозділу визначаються Положенням про структурний підрозділ.
Обов’язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, які розробляються керівниками структурних підрозділів на посаду кожного працівника підрозділу, затверджуються начальником Держекоінспекції за погодженням із заступниками начальника відповідно до розподілу обов’язків та завідувачем юридичного сектору.

Планування роботи та порядок формування планів

1. Робота Держекоінспекції проводиться згідно Річного плану заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань. Річний план роботи затверджує Голова Державної екологічної інспекції України.
На основі Річного плану заходів розробляються квартальні плани заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань, які затверджує Голова Державної екологічної інспекції України.
2. Плани заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань включають:
– перелік заходів, пов’язаних з реалізацією державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
– рішення, на підставі яких виконуються заходи щодо додержання вимог природоохоронного законодавства;
– виконавців (структурних підрозділів);
– строк виконання;
– результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект.
До планів заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань включаються такі розділи:
– здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства ;
– екологічна наука, освіта і співпраця з громадськістю;
– запобігання та протидія корупції.

3. Формування Річного плану заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області здійснюється y наступному порядку:
– керівники структурних підрозділів Держекоінспекції щороку в термін до 5 грудня надають узгоджені з заступниками начальника Держекоінспекції відповідно до розподілу повноважень пропозиції до проекту Річного плану в паперовому та електронному вигляді головному спеціалісту відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ для узагальнення;
– головний спеціаліст відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ після узагальнення інформації надає проект Річного плану заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань на погодження керівникам структурних підрозділів та першому заступнику, заступнику начальника Держекоінспекції;
– погоджений проект Річного плану передається на затвердження начальнику Держекоінспекції, a після цього – направляється щороку в термін до 10 грудня в паперовому та електронному вигляді на затвердження до Державної екологічної інспекції України;
– після затвердження Річного плану Головою Державної екологічної інспекції України з ним ознайомлюються під розпис керівники структурних підрозділів та перший заступник, заступник начальника Держекоінспекції.

4. Формування квартальних планів заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області здійснюється y наступному порядку:
– керівники структурних підрозділів Держекоінспекції до 5 числа останнього місяця поточного кварталу надають узгоджені з заступниками начальника Держекоінспекції відповідно до розподілу повноважень пропозиції до проекту плану заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань на наступний квартал в паперовому та електронному вигляді головному спеціалісту відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ для узагальнення;
– головний спеціаліст відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ після узагальнення інформації надає проект плану заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області на квартал завдань на погодження керівникам структурних підрозділів та першому заступнику, заступнику начальника Держекоінспекції;
– погоджений проект квартального плану передається на затвердження начальнику Держекоінспекції, a після цього – направляється до 15 числа останнього місяця поточного кварталу в паперовому та електронному вигляді на затвердження до Державної екологічної інспекції України;
– після затвердження квартального плану Головою Державної екологічної інспекції України з ним ознайомлюються під розпис керівники структурних підрозділів та перший заступник, заступник начальника Держекоінспекції.
5. Формування доповнень та змін до плану заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань здійснюються в наступному порядку:
– керівники структурних підрозділів готують службову записку, яка візується заступниками начальника Держекоінспекцї відповідно до розподілу повноважень, начальнику Державної екологічної інспекції у Херсонській області, а після його погодження, інформація надається головному спеціалісту відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ;
– головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ узагальнена інформація в найкоротший термін направляється до Державної екологічної інспекції України;
– після затвердження доповнень (змін) до плану заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань Головою Державної екологічної інспекції України, з ними ознайомлюються під розпис керівники структурних підрозділів та перший заступник, заступник начальника Держекоінспекції.
6. Контроль за виконанням плану роботи здійснюється першим заступником та заступником начальника, керівниками структурних підрозділів Держекоінспекції та головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ.
Звіт про виконання заходів покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань надається керівниками структурних підрозділів головному спеціалісту відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ щомісячно до 30 числа відповідного місяця.
Узагальнена інформація про виконання річного та квартальних планів надається головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ начальнику Державної екологічної інспекції у Херсонській області.
В Державну екологічну інспекцію України в паперовому та електронному вигляді направляється:
– звіт по виконанню заходів покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань на рік до 10 числа першого місяця наступного року;
– звіт по виконанню заходів покладених на Державну екологічну інспекцію у Херсонській області завдань за квартал до 10 числа першого місяця наступного кварталу.
7. Керівники структурних підрозділів щоп’ятниці надають начальнику Держекоінспекції звіт про роботу підпорядкованого структурного підрозділу за тиждень та план роботи на наступний тиждень в розрізі кожного підлеглого.

Організація роботи з кадрами

1. Організація кадрової роботи в Держекоінспекції проводиться кадровою службою Держекоінспекції за затвердженим начальником Держекоінспекції квартальним планом.
2. Прийняття на державну службу в Держекоінспекцію здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.
Прийняття працівників на роботу до Держекоінспекції на посади, не віднесені до категорії державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється за наказом начальника Держекоінспекції відповідно до законодавства про працю.
3. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державних службовців і підписують її текст, про що робиться запис у їх трудових книжках, підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про державну службу” та “Про основні засади запобігання та протидії корупції” щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими відповідними наказами Головного управління державної служби України, та інші, передбачені чинним законодавством.
4. В Держекоінспекції створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду і затвердженню у визначеному порядку. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, проводиться в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах Держекоінспекції.
5. З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та відповідальності за доручену справу один раз на три роки державні службовці структурних підрозділів Держекоінспекції проходять атестацію, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов’язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях.
У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями структурних підрозділів Держекоінспекції покладених на них завдань та обов’язків відповідно до посадових інструкцій, особистих планів роботи та порівняння якості їх роботи із визначеними критеріями і показниками. Щорічна оцінка проводиться безпосереднім керівником державного службовця згідно з відповідними методичними рекомендаціями щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків, затверджених наказом Головдержслужби України.
6. Начальник Держекоінспекції розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження Почесною грамотою або оголошення Подяки Міністра екології та природних ресурсів України та голови обласної державної адміністрації.
7. За належне виконання службових обов’язків, підвищення виконавської дисципліни, поліпшення якості роботи, проявлену творчу активність та ініціативу, направлені на створення у колективі високої відповідальності та підвищення результативності в роботі, передбачено матеріальне стимулювання працівників Держекоінспекції з фонду оплати праці.
Порядок матеріального стимулювання визначається відповідним Положенням, яке затверджується начальником Держекоінспекції за погодженням із профспілковим комітетом Держекоінспекції.
8. Аналіз і контроль дотримання державними службовцями вимог Законів України “Про основні засади запобігання та протидії корупції” та “Про державну службу” здійснюється кадровою службою та юридичним сектором Держекоінспекції.
9. Персональна відповідальність за ведення кадрової роботи покладається на начальника Держекоінспекції, начальника відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ (керівника кадрової служби).

Організація правової роботи

1. Правова робота в Держекоінспекції ведеться юридичною службою. Юридична служба Держекоінспекції організовує правову роботу згідно з вимогами чинного законодавства України та Положенням про юридичний сектор Держекоінспекції.
2. Загальне методичне керівництво юридичним сектором Держекоінспекції, а також контроль за дотриманням ним чинного законодавства здійснюється, в межах компетенції, Юридичним відділом Державної екологічної інспекції України.
3. Правова робота в Держекоінспекції поводиться на основі планів правової роботи юридичного сектору, затверджених начальником Держекоінспекції.
4.До основних заходів правової роботи відноситься:
– розроблення та прийняття участі у розроблені проектів нормативно – правових актів з питань, що належать до компетенції Держекоінспекції;
– узагальнення практики застосування законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;
– погодження (візування), реєстрація договорів та інших документів, що видаються Держекоінспекцією;
– організація претензійно-правової роботи та здійснення контролю за її проведенням;
– захист прав та законних інтересів, відповідно до компетенції, в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів;
– проведення правового навчання спеціалістів, надання юридичних консультацій та допомоги працівникам інших структурних підрозділів;
– розгляд, аналіз, узагальнення результатів правової роботи, складання та надання відповідних звітів Юридичному відділу Державної екологічної інспекції України;
– забезпечення контролю за виконанням судових рішень, взаємодія з органами виконавчої служби та проведення взаємної звірки виконавчих документів, що знаходяться на виконанні;
– відповідно до компетенції, розгляд звернень громадян, депутатських запитів та звернень;
– складання щоквартальних планів роботи юридичної служби, особистих планів та планів правового навчання спеціалістів та працівників структурних відділів д Держекоінспекції;
5. Юридичний сектор здійснює претензійно – позовну роботу згідно з положенням про Юридичний сектор Держекоінспекції, затверджений начальником Держекоінспекції.

ІІІ Організація роботи з документами
та контролю за їх виконанням

1. Організація роботи з документами Держекоінспекції здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Державній еколіочній інспекції у Херсонській області, яка розроблена у відповідності до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністерств Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242. Інструкція затверджується начальником Держекоінспекції.
2. Діловодство в Держекоінспекції здійснюється державною мовою. Документи складаються державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в Україні.
3. Коли виконання доручають кільком працівникам, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо в документі не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.
4. Контролю підлягають yci документи із чітко визначеними термінами виконання i завданнями або які містять питання, що потребують вирішення.
5. Обов’язково контролюється виконання завдань, передбачених у актах органів державної влади, дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінстерства екології та природних ресурсів, Державної екологічної інспекції України розпорядчі документи та доручення керівництва Держекоінспекції, запити на інформацію.
6. Документи, що надійшли до Держекоінспекції, реєструються головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ відповідно до посадових обов’язків i в день надходження передаються на розгляд начальнику Держекоінспекції.
7. Документи, розглянуті і повернені начальником Держекоінспекції за його резолюцією передаються першому заступнику начальника Держекоінспекції aбо заступнику начальника Держекоінспекції відповідно до розподілу обов’язків. Резолюція начальника Держекоінспекції містить: прізвище та ініціали виконавця, якому направлений документ, указівку на порядок виконання документа, термін виконання.
8. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області не пізніше 5-ти робочих днів з дня завершення перевірки готують проекти рішень про призупинку (зупинення) діяльності та передають керуючому заступнику на ознайомлення, а після цього до юридичного сектору, який протягом однієї доби з моменту отримання вищевказаного проекту зобов’язаний перевірити його на відповідність чинному законодавству України.
Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області, його заступники за приймають рішення про обмеження та тимчасове зупинення діяльності підприємств, установ, організацій та експлуатацію об’єктів, за винятком суб’єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що провадять свою діяльність відповідно до законодавства про угоди щодо розподілу продукції, у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та приймають рішення про відновлення їх діяльності (експлуатації) після усунення допущених порушень.
9. Рішення пpo обмеження чи тимчасову заборону (зyпинeння) діяльності суб’єктів господарювання i відновлення цієї діяльності реєструються та зберігаються у головного спеціаліста відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ.
10. Повідомлення про проведення перeвiрок дотримання вимог природоохоронного законодавства готуються та реєструються головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ.
Накази на проведення планових та позапланових перевірок готують керівники структурних підрозділів, або працівники цих підрозділів.
11. Для здійснення контролю за виконанням актів i доручень Президента України, актiв Кабінету Міністрів України, розпоряджень i доручень Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища України та йoго заступників, органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, документів внутрішнього контролю, нa кожний контрольний документ керівниками структурних підрозділів Держекоінспекції формується контрольна справа тa y paзi необхідності розробляється план контрою з визначенням проміжних контрольних термінів заслуховування стану виконання завдань.
12. Координація контрольної діяльності здійснюється головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ відповідно до посадових обов’язків.
13. Контроль за виконанням актів i доручень Президента України здійснюється відповідно до Положення про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень i доручень Президента України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2002 року №2155/2002 (y редакції Указу Президента України від 26 липня 2005 року №2 1132/2005).
14. Контроль за виконанням актів i доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, poзпоряджень i доручень Головного державного інспeктoра з охорони навколишнього природного середовища України, та його заступників, завдань керівництва Держекоінспекції, органів державної влади здійснюється шляхом:
аналізу та yзагaльнення y визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання в цілому або окремих встановлених ними завдань; систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання.
15. Аналіз своєчасності виконання актів законодавства, доручень Президента України i Ка6інету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, розпоряджень i доручень Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища України та його заступників, запитів i звернень народних депутатів України, наказів та доручень начальника Державної екологічної інспекції у Херсонській області органів державної влади, a також стану виконавської дисципліни щомісяця подається головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ відповідно до пoсадoвиx обов’язків на розгляд керівництву Державної екологічної інспекції у Херсонській області для відповідного реагування.
16. У paзi виявлення фактів зволікань y виконанні актів i доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, розпоряджень i доручень Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища України та його заступників, завдань начальника Держекоінспекції, розгляді звернень громадян, органів державної влади перший заступник начальника Держекоінспекції та заступник начальника Держекоінспекції вносять пропозиції начальнику Держекоінспекції щодо притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства посадових осіб, винних y невиконанні або несвоєчасному чи неналежному виконанні цих документів.

Розпорядчі документи

1. Начальник Держекоінспекції на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної екологічної інспекції України видає одноособово в межах повноважень накази і несе за них відповідальність згідно із законодавством.
2. Накази начальника Держекоінспекції є обов’язковими для виконання посадовими особами Держекоінспекції.
3. Підставами для видання наказів начальником Держекоінспекції є:
• Конституція і закони України, акти і доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядження голови обласної державної адміністрації, рішення обласної ради;
• забезпечення виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання Держекоінспекції покладених на неї завдань і функцій.
4. За змістом накази начальника Інспекції поділяються на накази:
– з основної діяльності;
– з кадрових питань;
– про відпустки;
– про відрядження.
5. В період відсутності начальника Держекоінспекції (відпустка, хвороба) накази з основної діяльності, про відрядження, про відпустки видає перший заступник начальника Держекоінспекції, а при його відсутності – заступник начальника Держеконіспекції, на якого такі обов’язки покладаються начальником Держекоінспекції.
6. Накази з кадрових питань (призначення на посади, звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної відповідальності) видає виключно начальник Держекоінспекції, а в разі його відсутності перший заступник начальника, або заступник начальника, на якого такі обов’язки покладаються наказом начальника Держеконіспекції.
7. Проекти наказів начальника Держекоінспекції з основної діяльності вносять структурні підрозділи Держекоінспекції.
У разі, коли розроблення проекту наказу доручено кільком структурним підрозділам, виконавець, зазначений першим, є головним розробником.
8. Підготовка проектів наказів з кадрових питань регламентується чинним законодавством, інструкціями та іншими нормативними документами і здійснюється кадровою службою Держекоінспекції.
9. Накази начальника Держекоінспекції, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших централь¬них органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Держекоінспекцією України або у судовому порядку.

10. Накази начальника Держекоінспекції друкуються на відповідних бланках, підписуються начальником Держекоінспекції, додатки до них підписуються посадовою особою, яка вносить документ.
11. Проекти наказів з основної діяльності підлягають обов’язковому погодженню із першим заступником, заступником та завідувачем юридичним сектором.
12.Проекти наказів з кадрових питань, про відпустки та про відрядження підлягають обов’язковому погодженню із завідувачем юридичним сектором та начальником відділу бухгалтерського обліку, фінансів та матеріально-технічного забезпечення – головним бухгалтером.
13.Оригінали наказів Держекоінспекції комплектуються у справи і зберігаються у відділі кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ протягом року, після чого передаються на зберігання до архіву Держекоінспекції.

ІV. Порядок розгляду звернень (роботи з листами) та організація особистого прийому громадян

1. Робота із зверненнями громадян в Держекоінспекції здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 “Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”.
2. Пропозиції, заяви, скарги (далі – звернення) громадян, які надходять до Держекоінспекції, передаються головному спеціалісту відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ відповідно до посадових обов’язків, яким вони обліковуються і надаються для розгляду начальнику Держекоінспекції.
3. Розгляд звернень громадян здійснюється начальником Держекоінспекції, першим заступником начальника та заступником начальника Держекоінспекції. За дорученням начальника Держекоінспекції листи передаються першому заступнику начальника Держекоінспекції або заступнику начальника Держекоінспекції відповідно до розподілу обов’язків, а потім структурним підрозділам Держекоінспекції.
4. Відповіді на звернення громадян адресуються конкретній посадовій особі, якій дано завдання (підписана резолюція начальником Держекоінспекції або його заступниками).
5. Терміни виконання звернень громадян визначаються безпосередньо резолюціями начальника Держекоінспекції або його заступниками згідно із Законом України “Про звернення громадян”.
6. Відповідно до статті 20 вищезазначеного Закону, листи, клопотання, пропозиції, заяви, скарги громадян розглядаються у місячний термін від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені питання неможливо, начальник Держекоінспекції продовжує термін для розгляду звернення, про що повідомляється заявнику. При цьому загальний термін не може перевищувати 45 днів. Якщо звернення надійшло з вищестоящого органу, то готується проміжна відповідь: прохання за підписом начальника Держекоінспекції (або його заступників) щодо можливості продовження терміну розгляду до конкретної дати.
7. За обґрунтованим проханням виконавця строк розгляду звернення може бути продовжено виключно відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. При цьому лист на продовження терміну подається не пізніше як за 3 робочі дні до закінчення встановленого строку. Якщо продовження терміну вплине на загальний термін розгляду звернення (більше 30 днів), заявнику готується проміжна відповідь.
8. Відповідь повинна носити конкретний характер і містити відповіді на всі питання, порушені у зверненні. Звернення, в яких заявникам надаються інформації та запевнення щодо розв’язання їх проблем, залишаються на контролі до остаточного вирішення.
9. Доопрацювання проектів відповідей на звернення громадян, повернутих на доопрацювання, проводиться не пізніше наступного дня після повернення
10. Стан роботи із зверненнями громадян розглядається на засіданнях колегії Держекоінспекції, на апаратних та розширених нарадах при начальнику Держекоінспекції.
11. Відповідно до ст. 22 Закону України “Про звернення громадян” керівник органу (начальник Держекоінспекції) та його заступники здійснюють особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим керівником органу. Графік готується головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ відповідно до посадових обов’язків.
12. На особистий прийом начальника Держекоінспекції головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ, відповідно до посадових обов’язків, завчасно складається список громадян для попереднього, за день до прийому, огляду та при необхідності для залучення відповідних фахівців. Для вирішення проблемних питань, або тих, що потребують певного часу із залученням необхідних спеціалістів, громадянам пропонується написання письмової заяви в день проведення прийому, з викладенням всіх подробиць, фактів та прикладенням, якщо є, будь-яких документів стосовно порушеного питання.
13. Облік звернень громадян з особистого прийому здійснюється головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ, відповідно до посадових обов’язків, за окремою від письмових звернень нумерацією за журнальною системою.
14. Вимоги щодо контролю за дорученнями, порядок проходження звернень з особистого прийому громадян, а також терміни їх розгляду та надання відповідей є такими ж, як при розгляді письмових звернень.

V. Організація роботи (взаємодія) із засобами масової інформації та громадськістю

1. Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері.
2. З метою висвітлення роботи Держекоінспекції, а також актуальних екологічних проблем області головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ, відповідно до посадових обов’язків, готується річний план – графік проведення інформаційних заходів, який передбачає написання та розміщення статей у місцевих друкованих засобах, підготовку екологічної інформації для розміщення на веб-сайтах Міністерства екології та природних ресурсів України, Держекоінспекції України, Інтернет виданнях “Херсон онлайн”, “Площа Свободи”, “Херсонщина за день”, виступів на радіо та телебаченні.
3. Керівники структурних підрозділів надають головному спеціалісту відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ, відповідно до посадових обов’язків, інформаційні довідки про актуальні здобутки, позитивні напрацювання, результати роботи підрозділу, а також інформацію про оперативне реагування, перелік дій і документів направлених на вирішення гострих екологічних питань і ситуацій, винесених на широкий громадський загал; фотоматеріали до теми інформаційної довідки (за наявності).
Головний спеціаліст відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ, за погодженням начальника Держекоінспекції, забезпечує висвітлення наданої інформації у засобах масової інформації.

VІ. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. Для сприяння здійсненню повноважень Держекоінспекції начальник Держекоінспекції утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо).
2. Для погодженого розгляду питань, що належать до повноважень Держекоінспекції обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія Держекоінспекції (далі колегія) у складі начальника Держекоінспекції (голова колегії), його заступників, а також керівників структурних підрозділів Держекоінспекції.
До складу колегії, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть входити, у разі потреби – керівники інших органів виконавчої влади, підприємств та організацій, народні депутати України, представники інших органів державної влади (за згодою), а також представники громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій.
3. Кількісний та персональний склад колегії визначається начальником Держекоінспекції.
4. Засідання колегії скликаються і проводяться начальником Держекоінспекції, а в разі його відсутності – першим заступником або заступником, який виконує повноваження начальника.
5. На засіданнях колегії розглядаються найважливіші питання екологічного стану, економічного, соціального розвитку територій. На розгляд колегії виносяться, як правило, не більше трьох основних питань.
6. Виходячи з того, що питання, які можуть бути запропоновані на розгляд колегії, мають різногалузевий характер, з метою більш змістовної їх підготовки та аналізу, прийняття обґрунтованих рішень або наказів на першого заступника та заступника начальника Держекоінспекції покладаються обов’язки з попереднього вивчення відповідного питання та підготовки пропозицій колегії.
7. За підготовку матеріалів на засідання колегії відповідають перший заступник та заступник начальника Держекоінспекції відповідно до розподілу обов’язків.
8. Підготовлені на розгляд колегії матеріали (доповідні записки, довідки проекти розпоряджень та ін.) надаються головному спеціалісту відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ відповідно до посадових обов’язків.
9. Проект рішення колегії готує секретар колегії – головний спеціаліст відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ відповідно до посадових обов’язків.
10. Не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ забезпечується тиражування і надання матеріалів членам колегії.
11. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
12. Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи Держекоінспекції, як правило, один раз на квартал, позачергові – у разі потреби.
13.Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
14. Рішення колегії оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії (головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ ), який веде протокол. Рекомендації колегії реалізовуються через прийняття наказів начальника Держекоінспекції.
15. Термін доопрацювання проекту рішень – десять днів.
16. Організаційно-технічне забезпечення засідань колегії покладається на головного спеціаліста відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ відповідно до посадових обов’язків.

VІІ. Порядок підготовки та проведення оперативних нарад

1. Оперативні наради проводяться щотижня.
2. Начальник Держекоінспекції, або в разі його відсутності перший заступник начальника, а в разі і його відсутності – заступник начальника проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Держекоінспекції.
3. Результатом обговорення питань на нараді є доручення начальника Держекоінспекції конкретним посадовим особам, які оформлюються протоколом головним спеціалістом відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ не пізніше ніж у одноденний термін.
доручень начальника Держекоінспекції.
4. Протоколи підписуються головуючим та секретарем наради і доводяться до відома учасників наради.
5. У необхідних випадках за результатами розгляду питань на нараді готується проект наказу начальника Держекоінспекції. Його підготовку та організацію виконання здійснюють посадові особи, яким доручалася підготовка питання. Проект наказу надається начальнику Держекоінспекції не пізніше ніж у одноденний термін після закінчення наради.

VІІІ. Організація взаємодії з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

1. Взаємодія Держекоінспекції у межах своїх повноважень з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною екологічною інспекцією України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування здійснюється керівництвом, структурними підрозділами на відповідних рівнях з метою забезпечення обміну оперативною управлінською інформацією, проведення спільних засідань, нарад, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням при їх реалізації чинного законодавства та інших заходів.
2. За дорученням керівництва працівниками розглядаються звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
3. На розгляд Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України вносяться лише ті питання, вирішення яких законодавством України віднесено до їх компетенції.

ІХ. Організація використання робочого часу. Режим роботи, інші питання внутрішньої діяльності Держекоінспекції. Щорічні відпустки. Порядок виїзду та оформлення відряджень

1. Держекоінспекція працює, як правило, у режимі п’ятиденного робочого тижня (понеділок – п’ятниця) з додержанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються загальними зборами трудового колективу Держекоінспекції.
За обставин, обумовлених невідкладним здійсненням повноважень відповідальними працівниками, режим робочого тижня може змінюватися за наказом начальника Держекоінспекції.
2. Початок роботи Держекоінспекції – 830, обідня перерва з 1300 до 1345, закінчення роботи з понеділка по четвер – 1730, у п’ятницю – 1615.
3. Перебування працівників підрозділів у робочий час поза приміщенням повинно бути попередньо узгоджено з керівниками цих підрозділів і зареєстровано у журналі обліку робочого часу.
Керівники підрозділів повинні доводити до відома про свою відсутність в приміщенні у робочий час у приймальню.
4. Вирішення питань надання компенсації за роботу у вихідні та святкові дні; відпусток без збереження заробітної плати здійснюється згідно з чинним законодавством.
5. Щороку, до 15 січня, складається та затверджується графік планових відпусток працівників на наступний рік.
6. Графіки планових відпусток працівників Держекоінспекції підлягають узгодженню з профспілковим комітетом.
Заяви для надання планових відпусток працівникам візують керівники підрозділів та заступники начальника Держекоінспекції відповідно до підпорядкованості.
7. Службові відрядження працівників Держекоінспекції здійснюються відповідно до плану з урахуванням асигнувань витрат на відрядження за кошторисом .
8. Посвідчення на відрядження оформляються і реєструються у спеціальному журналі на підставі наказу начальника Держекоінспекції або його заступниками.
Фінансовий звіт про відрядження передається у триденний термін до відділу бухгалтерського обліку, фінансів та матеріально-технічного забезпечення.
9. Начальник Держекоінспекції узгоджує питання свого від’їзду у відрядження за межами області з Державною екологічною інспекцією України.
10. Відрядження за кордон керівників та працівників структурних підрозділів Держекоінспекції здійснюються у порядку, визначеному відповідно до чинного законодавства.
11. Працівники Держекоінспекції під час відрядження постійно позначають відмітки у посвідченні про відрядження щодо вибуття з місця постійної роботи, прибуття та вибуття з місця відрядження, прибуття до місця постійної роботи.
12. Головний бухгалтер після отримання посвідчень на відрядження від працівників Держекоінспекції упорядковує їх у папки по кожному структурному підрозділу окремо.
13. Керівники структурних підрозділів Держекоінспекції є відповідальними за підготовку табелю обліку робочого часу.
14. Керівникам структурних підрозділів:
– щомісячно у термін до 12 та 24 числа надають табель обліку робочого часу працівників підпорядкованих підрозділів керівнику кадрової служби;
– при складанні табелю в обов’язковому порядку вносять відмітки про відрядження працівників структурного підрозділу та проводять взаємозвірку зданих відряджень з відділом бухгалтерського обліку, фінансів та матеріально – технічного забезпечення.
15. Начальник відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю та ЗМІ – керівнику кадрової служби на підставі представлених табелів обліку робочого часу структурних підрозділів готує табель обліку робочого часу працівників Держекоінспекції та подає його щомісячно до 13 та 25 числа до відділу бухгалтерського обліку, фінансів та матеріально – технічного забезпечення для нарахування заробітної плати.