Державна екологічна інспекція у Херсонській області

Правила внутрішнього трудового розпорядку

                                                                                                                                               Додаток 1 до Колективного договору від  23 березня  2012 р
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                               загальними зборами трудового колективу Державної екологічної                                                                                                                                                інспекції  у Херсонській області   
                                                                                                                                               протокол № 1 від 23 березня  2012 р.

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) Державної екологічної інспекції у Херсонській області (далі - Держекоінспекція) розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, зміцнення трудової дисципліни.
1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням адміністрацією підприємства необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю.
До працівників, які порушують трудову дисципліну, за необхідністю застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
1.3. Правила є обов’язковими для виконання сторонами трудових відносин.
1.4. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються начальником Держекоінспекції - Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими правилами, разом або за погодженням їх профспілковим комітетом.

2. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників
2.1. Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці через укладання трудового договору (для окремих працівників - контракту, якщо для них чинним законодавством України передбачено контрактну систему найму).
Прийняття на державну службу здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Громадяни, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця.
2.2. При прийнятті на роботу працівники мають подати:
- паспорт;
- трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Особи, які вперше влаштовуються на роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт;
- документи про освіту, підвищення кваліфікації,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України (далі - Збройні Сили України та інші війська), та військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав - учасниць СНД, пред’являють військовий квиток;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції";
- медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою
МОЗ;
- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

2.3. Прийняття на роботу без зазначених документів не допускається.
При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, має право зажадати від працівника диплома чи іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку.
Забороняється вимагати від працівників при працевлаштуванні документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про реєстрацію.
2.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник має бути ознайомлений під розписку з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, умовами праці, своїми правами та обов’язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом начальника Держекоінспекції, що оголошується працівникові під розписку. У наказі має бути зазначено найменування посади (категорія), професії (розряд), умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
2.6. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
2.7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу
Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:
визнані у встановленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;
в інших випадках, встановлених законами України.
2.8. Обмеження пов’язані з проходженням державної служби
2.8.1.Державним службовцям забороняється:
1) використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:
2) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);
3) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;
4) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;
5) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв’язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.
6) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією (254к/96-ВР) або законами України;
7) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією (254к/96-ВР) або законами України.
8). безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:
- за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;
- якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.
9) не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
2.8.3.Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.
2.9. Дію трудового договору може бути припинено тільки з підстав, передбачених чинним законодавством України.
2.10. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України.
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво Держінспекції письмово за два тижні.
У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, який він просить.
Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією підприємства трудового законодавства, Колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.
2.11. Дію трудового договору за ініціативою начальника Держекоінспекції може бути припинено з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.
Розірвання трудового договору з ініціативи начальника Держекоінспекції не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
2.12. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3, 5-8 статі 36 КЗпП України.
2.13. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з підставами, визначеними Законом України «Про державну службу», а саме:

 •  порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);
 •  недотримання, пов’язані із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;
 •  досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі (стаття 23);
 •  виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);
 •  відмова державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;
 •  неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

2.14. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника Держекоінспекції, який оголошується працівникові під розписку.
Причина звільнення повинна бути зазначена в точній відповідності з формулюванням діючого трудового законодавства із посиланням на статтю (пункт) Кодексу законів про працю України.
2.15. Днем звільнення вважається останній день роботи.
У день звільнення працівникові видається трудова книжка та виплачується всі належні йому від підприємства суми.

3. Основні обов’язки працівників
3.1. Працівники зобов’язані:

 • дотримуватись Конституції України, Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів, Регламенту Держекоінспекції, Положення про Державну екологічну інспекцію у Херсонській області та її структурні підрозділи;
 • не допускати порушень прав та свобод людини і громадянина;
 • сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу та творчість у роботі;
 • не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника Інспекції;
 • не допускати дій, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють діяльність Інспекції або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;
 • шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;
 • виконувати свої службові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
 • постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
 • своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;
 • діяти в межах своїх повноважень: у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;
 • дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
 • забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів;
 • своєчасно подавати до відділу кадрового та документального забезпечення, аналізу і планування інспекційної діяльності, зв’язків з громадськістю і ЗМІ відомості про зміни, що відбулися у працівника (вступ до навчального закладу та його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).

3.2. Працівники мають право:

 •  користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
 •  на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників райдержадміністрації та інших осіб;
 •  брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);
 •  на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоюється (якщо державний службовець), якості виконання своїх обов’язків,   досвіду та стажу роботи;
 •  на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, участь у конкурсах на заміщення вакантних посад більш високої категорії;
 •  вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачення або підозри;
 •  на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;
 •  на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;
 •  захищати свої законні права та інтереси, при потребі - в судовому порядку.

3.3. Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.
3.4. Державні службовці усіх рівнів підлягають атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922.
3.5. Не підлягають атестації державні службовці, які перебувають на займаній посаді менше, ніж один рік.

4. Основні обов’язки керівництва
Керівництво Держекоінспекції зобов’язане:
- неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю;
- ознайомити працівників з цими Правилами;
- створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;
- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за результатами їх особистої роботи у порядку, встановленому законодавством;
- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;
- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;
- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;
- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;
- виплачувати заробітну плату у встановлені законодавством терміни;
- організовувати табельний облік робочого часу;
- забезпечувати працівників робочими місцями та надавати їм роботу за умовами трудового договору;
- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
- надавати працівникам можливості та створювати умови для підвищення їх кваліфікації, освіти;
- створювати умови для відпочинку працівників.

5. Робочий час і час відпочинку на підприємстві
5.1. Для працівників Держеконічпекції встановлено 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).
Час початку та закінчення робочого дня, перерва для відпочинку та харчування встановлюються такими:
- початок роботи - 8-00;
- перерва для відпочинку та харчування - з 12-00 до 12-45;
- закінчення роботи:
понеділок - четвер - 17-00,
п’ятниця - 15-45.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (крім працівників із скороченою тривалістю робочого часу).
Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за згодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із зазначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплата праці пропорційно відпрацьованому часу.
5.2. За наявності умов, передбачених частиною третьою статі 32 КЗпП України, керівництво підприємства може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці. Виходячи з виробничих потреб, встановлений режим роботи може бути змінено на підставі наказу із обов’язковим попередженням про це працівників не пізніше ніж за два місяці.
5.3. Робота у вихідні дні забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
5.4. Заборонено в робочий час відволікати працівників від роботи для виконання громадських доручень, не пов’язаних з діяльністю Держекоінспекції, скликати збори, засідання, наради з громадських питань.
5.5. Працівникам надаються щорічні основна та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який в термін до 15 січня затверджується начальником Держеконіспекції за погодженням з профспілковим комітетом і під розписку доводиться до відома працівників.
5.6. Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених законодавством, і за згодою сторін. У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і керівником підприємства.
Про дату початку відпустки працівників повідомляють письмово не пізніше як за два тижні. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
5.7. За рішенням начальника Держеконіспекції працівників може бути відкликано за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом із щорічної відпустки лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.8. За сімейними обставинами працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік.

6.Заохочення в роботі
6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників підприємства застосовуються такі види заохочень:
- нагородження грамотою;
- оголошення подяки;
- заохочення у формі грошової премії;
- нагородження цінним подарунком.
6.2. Начальник Держеконіспекції видає наказ про заохочення і доводить його до відома колективу та працівника. Відомості про заохочення заносяться до трудових книжок працівників.
6.3. За особливі трудові досягнення адміністрація підприємства разом з профспілковим комітетом може подавати клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.

7. Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни
7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової, технологічної та виробничої дисципліни, у тому числі:
- за невиконання або неналежного виконання з власної вини покладених на них трудових обов’язків, визначених трудовим, Колективним договорами та цими правилами;
- за прогул (у т.ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
- за появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
- за розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
- за вчинення за місцем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна підприємства; - за перевищення службових повноважень.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосоване тільки один із таких заходів стягнення: догана або звільнення з роботи.
До державних службовців, крім того, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.3. До застосування дисциплінарного стягнення начальник Держеконіспекції має право зажадати від працівника письмового пояснення. Відмова працівником в наданні пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
7.4. Стягнення оголошується наказом і про нього повідомляють працівникові під розписку.
7.5. Строк дії дисциплінарного стягнення - 1 рік.
Якщо працівник протягом року не допускав порушень трудової дисципліни і, до того ж, проявив себе як сумлінний працівник, дисциплінарне стягнення, не пов’язане зі звільненням з роботи, може бути зняте до закінчення одного року.
7.6.Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені розділом 6 цих Правил.


МЕНЮ САЙТУ
гаряча лінія
ДЕI України
(044) 521-20-36
ДЕI
(0552) 26-23-87
Урядова
1545